DZIĘKI MODERNIZACJI ZUŻYWAMY O 1/3 MNIEJ ENERGII

Ostatnie badania wskazują że, instrumenty Europejskiego Zielonego Ładu, mające na celu upowszechnienie termomodernizacji i czystego ogrzewania budynków, mogą – w połączeniu z inteligentnym recyklingiem dochodów z tytułu opłat za emisję CO2 – obniżyć koszty energii i zwiększyć dochód rozporządzalny niezamożnych gospodarstw domowych.

Polska objętą analizą

Wbadaniu przeprowadzonym przez Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) na zlecenie European Climate Foundation przeanalizowano wpływ unijnych planów dekarbonizacji sektora budynków na ubóstwo energetyczne w 10 państwach członkowskich UE z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Zdaniem autorów badania, Unijny Zielony Ład może przyczynić się do zbudowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, dając gospodarstwom dotkniętym ubóstwem energetycznym możliwość zamieszkania w energooszczędnych domach oraz dostęp do czystego i niedrogiego ogrzewania. 10 krajów objętych analizą to: Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Hiszpania.

Można obniżyć o 1/3 koszty energii

Wnioski z badań jednoznacznie dowodzą, że dobrze zaprojektowana „fala renowacji” może obniżyć o 1/3 koszty energii ponoszone przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Jednoczesne wprowadzenie trzech polityk – minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków, stopniowego odchodzenia od sprzedaży kotłów na paliwa kopalne oraz ceny emisji CO2 dla paliw grzewczych – przyniosłoby w 2050 r. najniższe koszty energii i najwyższe dochody rozporządzalne w porównaniu ze scenariuszem wprowadzenia tylko jednej lub dwóch z tych polityk.  

Źródło: European Climate Foundation

Leave a comment