Dr hab. inż. Filip Pachla, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i członek Zarządu Oddziału Małopolskiego PZITB.
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Profesor
w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów, Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jest
autorem kilkudziesięciu projektów budowlanych i ekspertyz technicznych.
Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach dynamiki budowli. Jest członkiem
Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej, która należy do
Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Sejsmicznych (European
Association of Earthquake Engineering EAEE). Jestem również aktywnym
członkiem grupy roboczej Working Group 8 „Seismic Behaviour of Irregular
and Complex Structures” będącej częścią EAEE. Pracuje w Komisji
Współpracy z Zagranicą w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz jest
delegatem do Grupy Roboczej dotyczącej Zamówień Publicznych w European
Council of Engineers Chambers (ECEC).